Splošni pogoji

Splošni pogoji in pravila nagradne igre GIFT BOX

SPLOŠNI POGOJI

1. člen

(1) Organizator nagradne igre je NEW FLAME, spletna trgovina, d.o.o., Vrtna ulica 17, 3220 Štore, EU-Slovenija (v nadaljevanju organizator).

(2) Nagradna igra ni v nobeni povezavi z nobenim družabnim omrežjem (Facebook ali katerim drugim) in ni v nobenem primeru sponzorirana, podprta ali organizirana s strani Facebooka. Prejemnik podatkov, ki jih daje na razpolago udeleženec ni Facebook, ampak organizator. Za vsebino nagradne igre je izključno odgovoren organizator – in ne Facebook. Facebook ne prevzema nobene odgovornosti v povezavi z nagradno igro.

(3) Nagradna igra bo potekala do preklica s strani organizatorja. Nagradna žrebanja bodo potekala vsakih 10 dni, in sicer datumsko 10., 20. in 30. v mesecu, za vsako državo posebej in sicer: Republiko Slovenijo in Hrvaško. V kolikor se termin žreba pojavi na vikend ali praznik, se žrebanje avtomatsko prestavi na prvi delovni dan, brez obveščanja sodelujočih ter že predhodno postavljenih terminov žreba.

POGOJI SODELOVANJA

2. člen

(1) V nagradnem žrebu lahko sodelujejo odrasli s stalnim ali začasnim prebivališčem v Republiki Sloveniji in na Hrvaškem. Mladoletniki (mlajši od 18 let) morajo imeti predhodno pisno soglasje staršev ali zakonitih skrbnikov za sodelovanje v nagradni žrebanju. Pravne osebe ne smejo sodelovati v nagradnem žrebanju.

(2) Pogoj za sodelovanje v nagradni igri je, da so udeleženci seznanjeni s splošnimi pogoji in se strinjajo z vsemi pravili podelitve nagrad. S sodelovanjem v žrebanju nagrad se šteje, da se udeleženec strinja z vsemi pogoji in pravili, povezanimi z žrebanjem nagrad.

(3) Nakup ni pogoj za sodelovanje v podelitvi nagrad.

(4) Udeleženci v nagradni igri pokrijejo vse stroške sodelovanja v nagradni igri.

Stroški udeležbe vključujejo:

  • stroški dostopa do interneta;
  • stroški prenosa podatkov iz interneta.

PRAVILA NAGRADNE IGRE

3. člen

(1) Datum začetka nagradne igre je: 20.06.2020. Nagradno žrebanje poteka vsakih 10 dni in traja do preklica.

(2) S sodelovanjem v nagradni igri se šteje, da udeleženec sprejema te splošne pogoje sodelovanja v nagradni igri in pogoje, ki so objavljeni na spletni strani.

(3) V primeru navedbe nepopolnih, nepravilnih ali neresničnih podatkov (elektronskega naslova oziroma podatkov iz 3. odstavka 11. člena teh Splošnih pogojev) si organizator pridržuje pravico, da udeležencu sodelovanje v nagradni igri zavrne ali ga iz nagradne igre izključi.

Udeleženec izgubi pravico do nagrade, če organizator ugotovi, da:

  • udeleženec ni izpolnjeval pogojev sodelovanja;
  • je udeleženec kršil pravila in pogoje sodelovanja v nagradni igri;
  • udeleženec ne želi izpolniti obveznosti v skladu s temi pogoji ali posebnimi pogoji objavljenimi na Spletni strani in/ali Facebook Profilu ali jih ni izpolnil pravočasno;
  • v primeru prijav: če je prijava na kakršenkoli način neustrezna.

V primeru, ko udeleženec izgubi pravico do nagrade, organizator presodi, ali bo nagrado podelil komu drugemu ali ne.

(4) V primeru, da je udeleženec izžreban oziroma izbran za nagrajenca, ta s prevzemom nagrade podaja nepreklicno soglasje k sodelovanju z organizatorjem oz. soorganizatorjem v smislu fotografiranja nagrajenca za potrebe oglaševanja oz. objav tako pridobljenega gradiva v vseh medijih (tiskanih medijih, na spletnih straneh, Facebook profilih, oglaševalskih edicijah ali drugih medijih) organizatorja oz. soorganizatorja nagradne igre brez pravice do nadomestila oz. plačila. Hkrati se odpoveduje pravici pregledovati, odobriti, nasprotovati kakršnemu koli načinu uporabe gradiva, uredniški izbiri ali izgledu materiala.

NAVODILA NAGRADNE IGRE

4. člen

(1) Nagradna igra Deli in osvoji Gift box poteka na spletni strani Extra Gifts:

Za Slovenijo: www.extragifts.si ,

In Hrvaška: www.extragifts.hr,

pod zavihkom Gift box.

(2) Posameznik, ki želi sodelovati v nagradni igri, mora pod rubriko Gift box, kliknit » Sodeluj v nagradni igri« v prijavnem obrazcu vpisati veljaven elektronski naslov, obkljukati da se strinja s pogoji sodelovanja in klikniti na gumb Prijava. Takrat se mu pojavijo gumbi za deljenje na socialna omrežja: Facebook, Linkedln, Pinterest. Potrebno je deliti kateri koli izbran Gift Box na svoje poljubno socialno omrežje. Delitve so neomejene.

(3) Obvezen pogoj za uspešno sodelovanje v nagradni igri je delitev objave na socialnih omrežjih (Facebook, Twitter, LinkedIn ali Pinterest). Delitev objave je omogočena tudi neposredno na spletni strani. Sodelujoči lahko deli objavo na svojem Facebook profilu ali drugih družabnih omrežjih (Twitter, LinkedIn ali Pinterest) neomejeno z enim mailom. Žrebanje se vrši po seznamu pridobljenih e-mailov, in sicer z e- mailom, katerega sodelujoči vpiše. Pri večkratnem deljenju Gif box-ov z enakim vpisanim e-mailom, se upošteva pri žrebanju le enkrat. V kolikor sodelujoči želi več možnosti za pridobitev nagrade, se lahko prijavi iz več svojih e-mailov, v kolikor jih ima.

(4) Zaželeno je, da posameznik večkrat sodeluje v nagradni igri in večkrat deli objavo na različnih družabnih omrežjih ter si s tem poveča možnost za osvojitev nagrade. Opisano v točki 3 tega člena.

NAGRADE

5. člen

(1) Posamezni udeleženec nagradne igre lahko prejme le eno izmed nagrad v posameznem žrebu. Udeleženec lahko večkrat sodeluje v nagradni igri, sodelovanje je omejeno na samo en uporabnikov e-mail, zato priporočamo, da za večkratno sodelovanje udeleženec dostopa z različnih mailov.

(2) Organizator v okviru posamezne nagradne igre podeli 1 nagrado, in sicer izdelek GIFT BOX.

(3) Nagrada, ki jo nagrajenec prejme, je poljubni GIFT BOX, kateri je objavljen na spletni strani v vrednosti do 29.90 EUR / preračunano v hrvaške kune za hrvaški trg.

(4) Nagrade niso zamenljive za drugo vrsto nagrade, izplačljive v gotovini ali prenosljive na tretje osebe.

ŽREBANJE NAGRAD

6. člen

(1) Za organizacijo, izvedbo in nadzor nad potekom nagradne igre ter žrebanjem nagrajencev skrbi komisija, ki jo sestavljajo predstavniki organizatorja. Žrebanje izvede organizator in ni javno. Izvedeno bo s pomočjo računalniškega programa na podlagi delitev nagradne igre na socialnih omrežjih.

(2) Žrebanje nagrad bo potekalo na dan določen v opisu nagradne igre na Spletni strani / pod rubriko Nagrajenci, ter neobvezno na Facebook Profilu organizatorja za slovenski (Extra Gifts) in hrvaški trg (Extra Gifts.hr).

OBVEŠČANJE NAGRAJENCEV

7. člen

(1) Nagrajenec bo obvestilo o nagradi prejel na svoj elektronski naslov, ki ga je posredoval v prijavnem obrazcu na spletni strani www.extragifts.si ali www.exagifts.hr

(2) S sodelovanjem v posamezni nagradni igri udeleženec soglaša, da ga v primeru izžrebanja organizator kot nagrajenca objavi na spletni strani Extra Gifts (https://extragifts.si/) za slovenski trg, ter Extragifts.hr (https://extragifts.hr/) za hrvaški trg, pod rubriko Nagrajenci z Imenom ter prvo začetnico Priimka, ter mesto. Nagrajenec tudi soglaša, da lahko organizator izvede objavo tudi na Facebook Profil ( slovenski ali hrvaški) in ob tem tudi označi (»tag«).

(3) Seznam nagrajencev bo objavljen na Spletni strani in/neobvezno tudi na Facebook Profilu najkasneje v treh dneh po žrebanju nagrad.

(4) Rezultati nagradne igre so dokončni. Pritožba nanje ni mogoča.

IZKLJUČITEV IZ NAGRADNE IGRE

8. člen

(1) V primeru kršitve navedenih pravil nagradne igre si organizator pridržuje pravico, da izključi kršitelje iz nagradne igre brez predhodnega opozorila. V primeru izključitve sodelovanja iz nagradne igre, se lahko nagrajencu naknadno odvzamejo nagrade oz. se od nagrajenca zahtevajo nazaj že izročene nagrade ali v primeru odprtja ali uničenja nagrade, povračilo v denarnem znesku prejete nagrade. V kolikor naknadno izključeni nagrajenec tudi ne razpolaga več z izročeno nagrado, se lahko od njega zahteva denarni znesek v višini vrednosti prejete nagrade.

PREVZEM NAGRAD

9. člen

(1) Udeleženec je kot nagrajenec upravičen do prevzema nagrade, če ga o nagradi v dogovorjenem roku obvesti organizator oziroma administrator spletne strani.

(2) Nagrade so obdavčene po Zakonu o dohodnini. Nagrajenec je zavezanec za plačilo dohodnine v skladu z Zakonom o dohodnini (drugi prejemki, med katere spadajo tudi nagrade). Akontacijo dohodnine obračuna in odvede organizator nagradne igre oz. soorganizator ali sponzor, ki zagotovi nagrado, če nagrada presega znesek 42.00 eur.

(3) Za prevzem nagrade mora nagrajenec ob pisnem pozivu organizatorja predložiti naslednje osebne podatke: ime in priimek, točen naslov stalnega bivališča, kraj bivanja, davčno številko ter davčni urad. Za potrebe obveščanja o prevzemu nagrade nagrajenec sporoči tudi kontaktno telefonsko številko.

Če nagrajenec v petih dneh po datumu poslanega poziva na e-mail, ne predloži potrebnih podatkov, izgubi pravico do nagrade brez pravice do kakršnegakoli nadomestila.

(4) Organizator s pisnim pozivom iz odstavka (3) tega člena nagrajenca obvesti o prejemu nagrade in se dogovori za dostavo nagrade. Udeleženec je poleg osebnih podatkov dolžan javiti organizatorju tudi izdelek/nagrado opredeljeno v 4. členi teh Pogojev.

(5) Organizator se zavezuje, da nagrado pošlje nagrajencu brezplačno po pošti in krije strošek enkratne dostave. Po prejemu popolnih podatkov bo nagrada nagrajencu poslana po pošti v roku 10 (desetih) delovnih dni. Organizator ne prevzema morebitnih stroškov, ki bi nastali s prevzemom nagrade.

(6) Osebe, mlajše od 18 let, morajo za prevzem nagrade organizatorju predložiti pisno soglasje staršev ali zakonitega skrbnika hkrati s posredovanjem podatkov iz 3. odstavka tega člena, najkasneje pa do prevzema nagrade.

Pisno soglasje lahko starši ali zakoniti skrbniki oblikujejo sami in pošljejo na naš mail.

(7) Sodelujoči so seznanjeni z možnostjo osvojitve nagrade, ki je lahko predmet obdavčitve po Zakonu o dohodnini. Akontacijo za dohodnino za nagrade plača organizator, nagrajenci pa so kot zavezanci za dohodnino (2. odst. 35. člena ZDavP-2) organizatorju dolžni pisno predložiti natančne osebne podatke (ime in priimek, naslov stalnega prebivališča, davčno izpostavo, svojo davčno številko) in sicer najkasneje v roku 14 dni od prejema obvestila o prevzemu nagrade (ali v drugem roku, ki bo naveden v obvestilu). Predložitev navedenih podatkov je pogoj za prevzem vsake nagrade, katere vrednost presega 42 EUR z DDV. Če nagrajenec organizatorju teh podatkov ne posreduje v zahtevanem roku, od organizatorja ni upravičen zahtevati izročitve nagrade. Organizator je v teh primerih (odklonitev ali nepravočasno posredovani predpisani osebni podatki) prosta vseh obveznosti, ki izhajajo iz teh pravil do nagrajenca. V primeru, da je nagrajenec mladoletna oseba, bo organizator odvedel akontacijo dohodnine za njegovega starša oz. njegovega zakonitega zastopnika. Druge morebitne davčne obveznosti ali kakršne koli druge stroške, vezane na nagrado, nosi nagrajenec sam.

IZKLJUČITEV ODGOVORNOSTI

10. člen

(1) Organizator ni odgovoren za neposredno ali posredno škodo, ki izhaja iz sodelovanja v nagradni igri, če je strežnik nedosegljiv, razen če je to mogoče pripisati skrajno malomarnim ali namernim dejanjem, ki jih je organizator dolžan zastopati. Poleg tega organizator ni odgovoren za kakršnekoli tehnične napake in motnje, izpade omrežja ali električne energije. Organizator si v izrednem primeru predčasne prekinitve nagradne igre iz razlogov, ki niso na njegovi strani, pridržuje pravico, da nagrade podeli med tistimi, ki so v nagradni igri sodelovali do trenutka prekinitve ali pa da nagradne igre, brez kakršnihkoli obveznosti do sodelujočih, ne dokonča.

VAROVANJE INFORMACIJ IN OSEBNIH PODATKOV

11. člen

(1) Organizator NEW FLAME, spletna trgovina, d.o.o., kot upravljavec osebnih podatkov spoštuje zasebnost udeležencev posamezne nagradne igre in se zavezuje, da bo z osebnimi podatki, pridobljenimi tekom nagradne igre, ravnal skrbno in jih varoval ter obdeloval v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov in Pravilnikom o varstvu osebnih podatkov sprejetim pri organizatorju.

(2) Brez izrecne privolitve udeležencev posamezne nagradne igre osebnih podatkov udeležencev ne bo posredoval tretji osebi ali jih uporabil v druge namene, kot izključno za potrebe uspešne celostne izvedbe nagradne igre. V primeru, ko organizator nagradno igro organizira skupaj s so-organizatorjem, bo ta so-organizatorju posredoval seznam nagrajencev.

(3) V kolikor se sodelujoči v nagradni igri strinja s prejemanjem e-novičk organizatorja in/ali so-organizatorja, lahko organizator e-mail naslove posreduje tudi so-organizatorju nagradne igre.

(4) Organizator ne prevzema nobene odgovornosti za zaščito podatkov na spletnih straneh, do katerih vodijo določene povezave na Spletnih straneh organizatorja, niti ne prevzema odgovornosti za morebitne napake, ki se lahko pojavijo ob posredovanju napačnih ali lažnih podatkov s strani udeležencev nagradne igre.

(5) Udeleženec nagradne igre organizatorju kot upravljavcu zbirke osebnih podatkov dovoljuje, da do preklica udeleženca oziroma do izpolnitve namena obdelave podatkov vodi, vzdržuje in obdeluje zbirko posredovanih osebnih podatkov za potrebe izvedbe nagradne igre v skladu z Zakonom o varovanju osebnih podatkov (Ul RS št. 86/04 in 67/07).

Osebni podatki v zbirki osebnih podatkov nagrajencev in namen njihovega zbiranja, obdelave, shranjevanja in uporabe:

  • e-poštni naslov (za namene sodelovanja v nagradni igri, risanja in posredovanja pisnih povabil organizatorja po nadaljnjem ukrepanju v primeru upravičenosti do nagrade in za promocije);
  • ime in priimek, naslov in kraj bivanja (za potrebe identifikacije nagrajenca, žrebanja, obveščanja o nagradah in obveščanja o načinu prevzema nagrad ter za potrebe poročanja davčnim organom v skladu z veljavno davčno zakonodajo v Republiki Sloveniji ter Hrvaški);
  • kontaktna telefonska ali GSM številka (za potrebe obveščanja v primeru kakršnihkoli težav z dostavo nagrade);
  • davčna številka in davčni urad nagrajenca (za potrebe poročanja davčnim organom v skladu z veljavno davčno zakonodajo v Republiki Sloveniji)

(6) V času upravljanja osebnih podatkov ima vsak posamezni udeleženec možnost vpogleda, prepisa, kopiranja, dopolnitve, popravka, blokiranja in izbrisa osebnih podatkov v zbirki osebnih podatkov, skladno z veljavnimi predpisi.

(7) Podatke hranimo v računalniški obliki. Po prenehanju potrebe po vodenju podatkov ali na podlagi zahtevka nagrajenca, se podatki izbrišejo.

(8) Uporabniki podatkov so administrator Spletne strani in/ali Facebook Profila ter odgovorni za dostavo nagrad.

(9) S sodelovanjem v nagradni igri udeleženec soglaša, da mu lahko organizator pošilja brezplačna splošna obvestila- novičke, akcije, ter obvestila vezana na nagradno igro prek elektronske pošte ali telefonske številke iz 11. odst. XNUMX. člena teh pogojev do preklica tega soglasja oziroma do izpolnitve namena hrambe kontaktnih podatkov.

KONČNE IN PREHODNE DOLOČBE

12. člen

(1) Udeleženci nagradne igre hkrati s Pogoji nagradne igre sprejemajo tudi pogoje in pravila Facebook skupnosti. Organizator ne prevzema nobene odgovornosti za nespoštovanje pogojev uporabe Facebook skupnosti s strani udeležencev nagradne igre. Prav tako ne prevzema odgovornosti za kakršnekoli posledice nastale kot rezultat objave prispevkov na Facebook Profilu.

(2) Organizator si pridržuje pravico do dopolnitev in sprememb pogojev nagrade igre, če tako zahtevajo vzroki tehnične ali komercialne narave ali vzroki na strani javnosti.

(3) O vseh spremembah in novostih nagradne igre bo organizator udeležence sproti obveščal z objavami na Spletni strani in/neobvezno Facebook Profilu.

(4) Vprašanja o zaupnosti pri uporabi osebnih podatkov, ki so jih želeli objaviti z informacijami o vdelanem obdarovanju, so naslovljena na elektronski naslov: [e-pošta zaščitena]

Kraj in datum objave pravil nagradne igre: Štore, 19. 2020. XNUMX